2 września 2018

Koszty i wynagrodzenie kancelarii

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to newralgiczna kwestia, od której zależy ewentualny masowy charakter postępowania sądowego.

Im więcej osób przystąpi do postępowania, tym mniejsze będą koszty przypadające na jednego członka grupy.

Na wstępie wyjaśniamy, że na koszty postępowania składają się:

1/ Koszty administracyjne (biurowe) kancelarii przy trwającej długi czas obsłudze całego przedsięwzięcia.

2/ Koszty związane z postępowaniem grupowym, takie jak koszty opłaty sądowej, ewentualnej kaucji, opłat sądowych od środków odwoławczych, zaliczek na poczet opinii biegłych i zwrotu kosztów procesowych.
W grupie składającej się z 1000 osób  koszty te będą stosunkowo niskie i wyniosą około 200 zł od osoby (koszty oszacowane dla dla opłat od pozwu). Im więcej osób zgłosi się do postępowania, tym koszty te będą niższe. W Państwa interesie jest więc zebranie jak największej grupy.

3/ Honorarium kancelarii.

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu zobowiązane są do uiszczenia następujących zryczałtowanych opłat:

a) opłaty podstawowej w kwocie 300 PLN brutto, płatnej przy przystąpieniu do postępowania

b) opłaty dodatkowej uzależnionej od ostatecznej ilości członków grupy, płatnej w terminie 7 dni od ostatecznego ustalenia składu grupy (stanie się to w 2019 roku, jest więc czas na pozyskanie środków).

Suma powyższych opłat pokrywać będzie wskazane koszty administracyjne (o których mowa w pkt 1) oraz honorarium kancelarii, o którym mowa w pkt 3), przy czym szczegółowy podział opłat pomiędzy ww. koszty i honorarium zostaną wskazane w umowie z każdym członkiem grupy.

Poniższa tabela przedstawia wysokość opłaty dodatkowej za udział w postępowaniu uzależnionej od ostatecznej ilości członków grupy ustalonej przez sąd oraz wysokość opłat razem (tj. sumy opłaty podstawowej i opłaty dodatkowej):

 

Ilość członków grupy Opłata dodatkowa Opłata razem
– 749 500 PLN 800 PLN
750 – 999 450 PLN 750 PLN
1000 – 1499 400 PLN 700 PLN
1500 – 1999 350 PLN 650 PLN
2000 – 2999 300 PLN 600 PLN
3000 – 3999 250 PLN 550 PLN
4000 – 4999 200 PLN 500 PLN
5000 – 5999 150 PLN 450 PLN
6000 – 7999 100 PLN 400 PLN
8000 – 8999 50 PLN 350 PLN
od 9000 0 PLN 300 PLN

Podane powyżej kwoty opłat stanowią kwoty brutto.

W przypadku umów kredytu, w których po stronie kredytobiorców występuje więcej niż jedna osoba, każdy z kredytobiorców staje się członkiem grupy, przy czym kancelaria pobiera wyłącznie jedną opłatę należną solidarnie od wszystkich kredytobiorców wskazanych w tej jednej umowie, zgodnie z zasadą “jedna umowa – jedna opłata”.