2 września 2018

Koszty i wynagrodzenie kancelarii

Na wstępie wyjaśniamy, że na koszty postępowania składają się:

1/ Koszty administracyjne (biurowe) kancelarii przy trwającej długi czas obsłudze całego przedsięwzięcia.

2/ Koszty związane z postępowaniem grupowym, takie jak koszty opłaty sądowej, ewentualnej kaucji, opłat sądowych od środków odwoławczych, zaliczek na poczet opinii biegłych i zwrotu kosztów procesowych.
W grupie składającej się z 1000 osób  koszty te będą stosunkowo niskie.
Wyznaczona przez Sąd Okręgowy opłata tymczasowa od pozwu wynosi zaledwie 2000 zł. Ostrożnościowo i szacunkowo można jednak przyjąć, że koszty te wyniosą około 200 zł od osoby. Im więcej osób zgłosi się do postępowania, tym koszty te będą niższe.

3/ Honorarium kancelarii.

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu zobowiązane są do uiszczenia następujących zryczałtowanych opłat:

a) opłaty podstawowej w kwocie 300 PLN brutto, płatnej przy przystąpieniu do postępowania

b) opłaty dodatkowej uzależnionej od ostatecznej ilości członków grupy, płatnej w terminie 7 dni od ostatecznego ustalenia składu grupy.

Suma powyższych opłat pokrywać będzie wskazane koszty administracyjne (o których mowa w pkt 1) oraz honorarium kancelarii, o którym mowa w pkt 3), przy czym szczegółowy podział opłat pomiędzy ww. koszty i honorarium zostaną wskazane w umowie z każdym członkiem grupy.

UWAGA: obecnie formalnie nie ma możliwości przystąpienia do pozwu grupowego – taka możliwość pojawi się dopiero gdy Sąd wyda zarządzenie o opublikowaniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego – poinformujemy Państwa kiedy to nastąpi. Spodziewamy się jednak, że opublikowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania gurpowego nastąpi już wkrótce. Do tego czasu można zgłaszać się na listę oczekujących.

Poniżej honoraria dla osób, które przystąpią do postępowania sądowego już po ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego.

Liczba Członków Grupy Wynagrodzenie Kancelarii
do 749 1000,00 zł brutto
750 – 999 900,00 zł brutto
1000 – 1499 800,00 zł brutto
1500 – 1999 700,00 zł brutto
2000 – 2999 600,00 zł brutto
3000 – 3999 500,00 zł brutto
4000 – 4999 400,00 zł brutto
5000 – 5999 300,00 zł brutto
6000 – 7999 200,00 zł brutto
8000 – 8999 100,00 zł brutto

Podane powyżej kwoty opłat stanowią kwoty brutto.

W przypadku umów kredytu, w których po stronie kredytobiorców występuje więcej niż jedna osoba, każdy z kredytobiorców staje się członkiem grupy, przy czym kancelaria pobiera wyłącznie jedną opłatę należną solidarnie od wszystkich kredytobiorców wskazanych w tej jednej umowie, zgodnie z zasadą “jedna umowa – jedna opłata”.