20 września 2018

FAQ

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia zgłaszanych uwag i zastrzeżeń. W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśniamy, że każdorazowo gdy mowa jest o kredytobiorcach tekst odnosi się również do pożyczkobiorców i umów pożyczek walutowych/powiązanych z walutą obcą.

 

Spis treści:

1/ Co uzyskają kredytobiorcy w razie wygrania procesu sądowego?

2/ Czy musi dojść do kolejnego procesu sądowego ?

3/ Na jakim etapie znajduje się postępowanie sądowe?

4/ Dlaczego członkami grupy mogą być tylko konsumenci, którzy zawarli umowy we wskazanych datach?

5/ Z jakimi kosztami wiąże się proces sądowy?

6/ Z czego wynikają honoraria kancelarii ?

7/ Czy przystąpienie do postępowania grupowego będzie kolidować z innymi pozwami przeciwko bankom?

9/ Czy do postępowania przystąpić muszą wszyscy kredytobiorcy z danej umowy?

10/ Czy osoby mające wypowiedziane umowy kwalifikują się do postępowania?

11/ Dlaczego do postępowania przystąpić mogą jedynie konsumenci?

12/ Czy pozew dotyczy tylko kredytów powiązanych z CHF?

13/ Kto będzie przesłuchiwany w procesie sądowym ?

14/ Jakie są ogólne założenia pozwu?

15/ Z czego wynika roszczenie członków grupy?

16/ Z jakimi konkretnymi wydarzeniami grupa wiąże swoje roszczenie?

17/ Chcę przystąpić do postępowania grupowego. Proszę o wskazówki.

18/ Komentarz do treści artykułu w Gazecie Prawnej dotyczącego inicjatywy pozwu grupowego

19/ W toku jest mój proces ws. kredytu powiązanego z walutą. Domagam się w nim tzw.
odfrankowienia albo unieważnienia umowy kredytu. Czy przystąpienie do postępowania
grupowego będzie kolidować z postępowaniem ws. indywidualnej? Czy w przypadku wygranej
w toczącej się już sprawie indywidualnej (unieważnienie umowy albo tzw. „odfrankowienie”)
mogę domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa?

20/ Ile wynosi opłata administracyjna i wynagrodzenie Kancelarii w przypadku gdy w jednej
umowie występuje dwóch kredytobiorców chcących przystąpić do postępowania grupowego?
Czy kwota 300 zł tytułem opłaty administracyjnej jest zaliczką na poczet wynagrodzenia z tytułu
obsługi prawnej postępowania grupowego?

21/ Ile wyniesie opłata sądowa w przypadku grupy 500 osób? W jaki sposób swój udział w opłacie
sądowej pokrywać będą członkowie grupy będący współkredytobiorcami z jednej umowy
(„jedna umowa – wielu kredytobiorców”)?

22/ Kto udzielać będzie pełnomocnictwa procesowego Kancelarii? Czy członkowie grupy
pokrywają opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa procesowego?

23/ Kogo obciąża obowiązek wpłaty tytułem depozytu, w szczególności w przypadku, gdy po
stronie kredytobiorców w jednej umowie występuje kilka osób? Jaka jest szacowana wysokość
kaucji i ewentualnych innych kosztów postępowania?

24/ Jaka jest strategia Kancelarii/główne założenia pozwu, cel działania kancelarii

25/ Dnia 6 lutego 2019 roku wprowadzono nową wersje umowy, czym różni się ona od
dotychczasowej?

26/ Nie rozumiem założeń pozwu, strategii kancelarii, celu działania kancelarii, celu pozwu,
znaczenia poszczególnych terminów użytych w umowie. Proszę o udzielenie mi szczegółowych
wyjaśnień, proszę o spotkanie i konsultację.

27/ Jaką rolę w procesie sądowym odgrywa Pani Barbara Husiew ?

28/ Kto będzie miał dostęp do akt postępowania sądowego?

 

1/ Co uzyskają kredytobiorcy w razie wygrania procesu sądowego?

Na wstępie należy zaznaczyć, że wyrok będzie skuteczny tylko pomiędzy pozwanym a członkami grupy. Tylko członkowie grupy uzyskają realną korzyść z wygrania procesu sądowego.

W sprawie koncentrujemy się wyłącznie na ustaleniu odpowiedzialności instytucji państwowych, w tym nadzoru finansowego, wobec członków grupy za szkodę wynikającą z zawarcia umów.

Proces sądowy dotyczyć może wyłącznie okoliczności wspólnych dla wszystkich członków grupy. Indywidualne okoliczności dotyczące na przykład wysokości szkody (wysokość poszczególnych roszczeń z konkretnych umów) nie będą w ogóle badane w postępowaniu grupowym.

Korzystny wyrok przesądzi o zasadzie odpowiedzialności – rozstrzygnie więc najważniejszą dla wszystkich zainteresowanych kwestię.

Zatem w kolejnym indywidualnym procesie sądowym nie będzie już stawiane pytanie o to, czy instytucje państwowe ponoszą odpowiedzialność wobec członka grupy, ale o to, ile wynosi roszczenie wynikające ze szkody. Innymi słowy – proces indywidualny będzie miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie, ile pieniędzy należy się kredytobiorcom.  

2/ Czy musi dojść do kolejnego procesu sądowego ?

Nie ma takiej konieczności. Realnym scenariuszem jest bowiem, że z powodu pozytywnego dla kredytobiorców zakończenia procesu sądowego albo nawet pod wpływem jego przebiegu (w którym mamy zamiar naświetlić wszystkie zaniedbania poszczególnych instytucji i ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy), może dojść do zawarcia ugód. Możliwe jest również, że w związku z ujawnieniem obciążających okoliczności, taki stan rzeczy zmotywuje do podjęcia inicjatywy ustawodawczej, dzięki której kredytobiorcy uzyskają realną pomoc, a ewentualna ustawa będzie zgodna z pfrawem UE i będzie również w interesie poszkodowanych a nie tylko w interesie banków.
Będzie to uprawdopodobnione zwłaszcza wtedy, gdy grupa będzie składała się z dużej liczby osób. Waga takiego procesu zwróci bowiem uwagę wielu osób na cały problem i jego prawdziwe źródło.

Inicjatorzy postępowania dostrzegają również korzyści wizerunkowe związane z wykazaniem, że są w istocie poszkodowanymi, a nie – jak usiłują to przedstawiać różne instytucje związane z bankami – winnymi sytuacji, w której się znaleźli. Należy również przyznać rację inicjatorom postępowania grupowego, że proces sądowy jest w praktyce jedyną szansą wezwania na świadków osób będących politykami albo osobami zarządzającymi różnymi instytucjami związanymi z chociażby z nadzorem finansowym i ochroną konsumentów w celu zadania im szczegółowych pytań.

3/ Na jakim etapie znajduje się postępowanie sądowe?

15 Marca 2023 roku Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanej na postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym. To kluczowe wydarzenie, otwierające drogę do rozpoznania sprawy. Obecnie czekamy opublikowanie ogłoszenia  o wszczęciu postępowania grupowego. Po ogłoszeniu do sprawy będą mogły się zgłosić nowe osoby.

4/ Dlaczego członkami grupy mogą być tylko konsumenci, którzy zawarli umowy we wskazanych datach?

Specyfika postępowania grupowego jest taka, że aby przekonać sąd o tym, iż sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym, należy w pozwie wskazać, że zarzucany pozwanemu delikt dotyczy niepodzielnie wszystkich członków grupy.

Przyjęliśmy możliwie najbardziej szeroką, a równocześnie najbezpieczniejszą z punktu widzenia formalnych wymogów pozwu, grupę osób, która może wziąć udział w procesie.

Zadaniem powierzonym kancelarii było stworzenie takiej koncepcji pozwu, która uprawniałaby do wzięcia w nim udziału jak najszerszą grupę osób, przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka odrzucenia pozwu.

Żądanie ustalenia odpowiedzialności pozwanego sformułowane zostanie po to, aby osoby poszkodowane w podobnych okolicznościach mogły wziąć udział w postępowaniu. Wydanie wyroku ustalającego ma na celu ustalenie odpowiedzialności pozwanego za określone zdarzenie/zdarzenia.

Przedmiotem postępowania grupowego przy żądaniu ustalenia są więc tyko okoliczności wspólne wszystkim członkom grupy, a nie okoliczności indywidualne” (postanowienie SN z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I CSK 533/14).

Dla oceny wystąpienia przedmiotowych warunków dopuszczalności postępowania grupowego decydujące znaczenie mają „tożsame lub jednakowe wobec wszystkich członków grupy okoliczności faktyczne składające się na podstawę odpowiedzialności, zaś charakter i rodzaj jednostkowych roszczeń (…), ich wysokość czy wymagalność nie mają wpływu na tę ocenę, podobnie jak istnienie okoliczności faktycznych indywidualnych, właściwych dla pojedynczych lub niektórych członków grupy.” (postanowienie SN z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I CSK 533/14).

Okoliczność, że indywidualne roszczenia o zasądzenie, których późniejsze dochodzenie ma umożliwić wyrok ustalający, będą wymagały badania indywidualnych okoliczności faktycznych właściwych poszczególnym członkom grupy, nie ma znaczenia dla oceny przesłanki tożsamości czy jednorodzajowości roszczenia” (postanowienie SN z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I CSK 533/14).

Koniecznym jest więc, aby wobec wszystkich członków grupy występowały dokładnie takie same okoliczności świadczące o odpowiedzialności pozwanego.

Badanie dopuszczalności przyjęcia powództwa grupowego jest newralgicznym etapem postępowania. Kancelaria musi dochować staranności, aby zrobić wszystko, by pozytywnie przejść przez ten etap postępowania. Pewnym ułatwieniem jest już jednak fakt, że do chwili obecnej zapadło wiele korzystnych dla nas orzeczeń, w których sądy przedstawiły swoje stanowisko w tej kwestii. Kancelaria wszystkie te orzeczenia zna i powoła się na wnioski z nich wynikające.

Proszę pamiętać o tym, że pozew powstanie dopiero po zawiązaniu grupy. Do tego czasu ustalenia dotyczące zakresu dat, z jakich pochodzić muszą umowy, mogą się zmienić, ale już teraz wiemy, że do procesu kwalifikować się będą z pewnością osoby, które zawarły umowy w okresie od 08.02.2006 r. do 30.11.2008 r. Jeżeli w drodze dalszej analizy dojdziemy do przekonania, iż w sposób bezpieczny i spójny dla całej koncepcji możemy objąć postępowaniem również umowy z innych dat, to poinformujemy o takim stanie rzeczy.

AKTUALIZACJA: pozew grupowy zostanie rozpoznany w postępowaniu grupowym – 15 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanej w tej kwestii. Ten najważniejszy formalny etap postępowania mamy więc już za sobą.

 

5/ Z jakimi kosztami wiąże się proces sądowy?

Już teraz wiemy, że sąd uwzględnił nasz wniosek i wyznaczył w tej sprawie jedynie opłatę tymczasową, co oznacza że przy podziale na setki członków grupy koszty tej opłaty są znikome.

Na etapie składania pozwu do sądu braliśmy pod uwagę że opłata ta wynieść mogła nawet 100.000 zł. Ostatecznie została jednak wyznaczona na kwotę 2.000 zł. Można spodziewać się że podobna opłata zostanie wyznaczona w sytuacji konieczności złożenia apelacji od wyroku.

W trakcie procesu sądowego pojawią się dodatkowe wydatki związane z obowiązkiem uiszczenia opłat sądowych od środków odwoławczych. 

Dodatkowym wydatkiem będzie kaucja oraz ew. zaliczka na opinię biegłego sądowego/ biegłych sądowych. W sprawie niniejszej będą to relatywnie niewielkie kwoty.

W celu usprawnienia procesu sądowego stworzyliśmy depozyt z przeznaczeniem na bieżące i przyszłe opłaty sądowe, zaliczki i kaucje, z którego pobierane będą udokumentowane wydatki na ten cel.

 Dostęp do informacji o zgromadzonym depozycie na rachunku ma wyznaczony skarbnik, którym jest Pani Agnieszka Bińka.

 Im więcej osób tym mniejsze opłaty i tym mniejsze honorarium.

6/ Z czego wynikają honoraria kancelarii ?

Z wielu dostępnych opracowań dotyczących charakterystyki i specyfiki postępowań grupowych proponujemy zapoznać się chociażby z następująca publikacją dostępną w Internecie:

(link: https://konsument.um.warszawa.pl/sites/konsument.um.warszawa.pl/files/pozwy_grupowe.pdf), na temat postępowań grupowych. Po zapoznaniu się z tym opracowaniem dowiedzą się Państwo, z jak wielkim nakładem pracy i środków wiąże się przygotowanie postępowania grupowego oraz jak złożona jest cała procedura.

Proszę również pamiętać o tym, że podane w cenniku kwoty honorarium są kwotami brutto. Od każdych zapłaconych kancelarii 100 zł urząd skarbowy pobiera 18,70 zł z tytułu podatku Vat oraz 15,40 zł podatku dochodowego. Pozostaje więc 65,90 zł. 

Przy takiej skali postępowania konieczna jest stała dedykowana obsługa administracyjna oraz prawna (szacujemy, że w najtrudniejszych miesiącach będzie potrzeba stałej pracy co najmniej 5-7 osób). Potrzebna nam będzie również pomoc z branży IT. Należy uwzględnić również wydatki związane chociażby z kserowaniem i drukowaniem wielu tysięcy stron, wysyłaniem tysięcy listów, czy chociażby kosztem ekspertyz. W cenie pozostaje również stawiennictwo na rozprawach w trudnym, precedensowym procesie, wymagającym stałego zaangażowania.

Piszemy o tym dlatego, aby osoby dostrzegające rzekomo ogromne przychody kancelarii pamiętały o tym, że mamy do czynienia równocześnie z ogromnymi wydatkami i stałą pracą nad sprawą przez kilka lat w precedensowej i złożonej sprawie.

Warto również zwrócić uwagę na cenniki innych postępowań grupowych. Bez trudu dostrzec można, że zaproponowane przez naszą kancelarię honoraria są stosunkowo niskie.spacer

7/ Czy przystąpienie do postępowania grupowego będzie kolidować z innymi pozwami przeciwko bankom?

Nie ma żadnej kolizji ani przeciwskazań. Do pozwu grupowego przystąpić mogą również kredytobiorcy, którzy zakończyli już spory sądowe z bankami.

 

9/ Czy do postępowania przystąpić muszą wszyscy kredytobiorcy z danej umowy?

Nie muszą, jednak jest to wskazane na potrzeby przyszłych rozliczeń. Proszę pamiętać, że ewentualny korzystny wyrok będzie skuteczny jedynie wobec członków grupy. Pobieramy jedną opłatę z tytułu honorarium dla wszystkich kredytobiorców z danej umowy.spacer

10/ Czy osoby mające wypowiedziane umowy kwalifikują się do postępowania?

Dla tego postępowania nie ma znaczenia, czy umowa została wypowiedziana. Nie ma również znaczenia czy kredyt został spłacony i czy jest spłacany.

11/ Dlaczego do postępowania przystąpić mogą jedynie konsumenci?

Wynika to ze wspólnych dla wszystkich kredytobiorców założeń pozwu dotyczących deliktu Skarbu Państwa. Instytucjom państwowym  zaniechanie ustawowe oraz zaniedbania poszczególnych instytucji, których celem jest ochrona konsumentów.

12/ Czy pozew dotyczy tylko kredytów powiązanych z CHF?

Pozew dotyczy wszystkich umów powiązanych z walutą, nie związanych z działalnością zawodową/ gospodarczą.

spacer

13/ Kto będzie przesłuchiwany w procesie sądowym ?

Świadkami będą politycy i osoby zarządzające instytucjami takimi jak ZBP. Przesłuchamy osoby zarządzające i decyzyjne w bankach, w ówczesnym rządzie i instytucjach państwowych, których zadaniem była ochrona interesów konsumentów.

Czy świadkiem w procesie grupowym będzie:

-pan Premier Mateusz Morawiecki;

– pan Krzysztof Pietraszkiewicz/ cały zarząd ZBP;

– osoby zarządzające bankami w Polsce w latach, których dotyczyć ma pozew?

Widzimy potrzebę i zarazem konieczność zgłoszenia dowodu z zeznań wszystkich wskazanych wyżej świadków oraz także wielu innych osób. Proszę jednak pamiętać, że z uwagi na dobro postępowania sądowego nie możemy na obecnym etapie ujawniać publicznie szczegółowych założeń mającego dopiero powstać pozwu.

spacer

14/ Jakie są ogólne założenia pozwu?

 

Informacje na ten temat tutaj:

 

 

15/ Z czego wynika roszczenie członków grupy?

Informacje na ten temat tutaj:

spacer

16/ Z jakimi konkretnymi wydarzeniami grupa wiąże swoje roszczenie?

Z przyczyn związanych ze strategią postępowania sądowego nie ujawnimy szczegółów dotyczących uzasadnienia pozwu. Możemy jednak w tym zakresie odesłać Państwa do następujących dostępnych publicznie informacji:

1/ Informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli z dnia 9 sierpnia 2018 roku (zwanej również „Raportem”), w szczególności do infografiki nr 2, czy też informacji na stronach 55-57 tego Raportu. Raport formułuje przy tym szereg krytycznych wniosków, których adresatem są organy administracji publicznej. Treść Raportu w znacznej części musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu pozwu, ponieważ jest ona miażdżąca dla Skarbu Państwa.

2/ Częściowo również do dokumentów Białej Księgi kredytów frankowych w Polsce wydanej przez ZBP w marcu 2015 roku (podczas lektury doradzamy jednak ostrożność i krytyczną analizę przedstawianych tam wniosków),

3/ a także do konkurencyjnej Białej Księgi kredytów we frankach w Polsce, wydanej pod redakcją pana Tomasza Sadlika w 2015 roku, której współautorem jest również mec. Radosław Górski.

Dysponujemy ponadto zebraną i wciąż uzupełnianą dokumentacją dotyczącą kredytów powiązanych z walutą.

 

17/ Chcę przystąpić do postępowania grupowego. Proszę o wskazówki.

Instrukcja w kilku krokach:

– zaczynamy od zgłoszenia swojego udziału w postępowaniu grupowym poprzez wysłanie maila na adres pozewgrupowy@gorski-radcaprawny.pl

– w odpowiedzi otrzymają Państwo dalsze instrukcje oraz dokumenty

– po zawarciu umowy (do zawarcia umowy dochodzi  w drodze korespondecnji mailowej) należy wpłacić kwotę 300 zł brutto i odesłać do nas wymagane dokumenty

Procedura została znacząco usprawniona – obecnie nie ma potrzeby drukowania innych dokumentów za wyjątkiem wymaganego przez sąd oświadczenia (ten dokument musi być przesłany w oryginale). Cała reszta formalności realizowana jest online.

cer

18/ Komentarz do treści artykułu w Gazecie Prawnej dotyczącego inicjatywy pozwu grupowego

Na wstępie chcielibyśmy odnieść się do krytycznych komentarzy dotyczących zasadności postępowania grupowego, przedstawionych między innymi w prasie (link do artykułu tutaj). Są to w szczególności wypowiedzi mec. Tomasza Krawczyka oraz Pana wiceprezesa ZBP Jerzego Bańki.

Nasz komentarz:

Nie mamy złudzeń, że pan wiceprezes ZBP Jerzy Bańka każdą okazję, w której zostanie poproszony o wypowiedź dotyczącą kredytobiorców, wykorzysta w celu ich zdyskredytowania, przedstawienia w negatywnym świetle albo w celu przedstawienia negatywnej, kategorycznej opinii o zasadności ich roszczeń.

Z prawdopodobieństwem bliskim pewności możemy więc założyć, że każdy pozew kredytobiorców, zdaniem pana wiceprezesa Jerzego Bańki, jest pozbawiony podstaw z samej zasady, nawet jeżeli następnie został uwzględniony przez sąd, a wyrok jest już prawomocny. I nie ma tutaj żadnego znaczenia, że pan Jerzy Bańka przed wyrażeniem opinii nie zapoznał się z aktami sprawy i w istocie nie ma pojęcia o tym, co komentuje.

Jednak od rzetelnych zawodowych prawników należy oczekiwać, że ci przed krytyczną wypowiedzią na temat zasadności pozwu przynajmniej spróbują zapoznać się z jego treścią albo zasięgną informacji od autorów pozwu.

Żaden z komentatorów wyrażających częściowo negatywne albo bardzo negatywne zdanie o przedsięwzięciu nie miał dostępu do treści pozwu, materiału dowodowego, ani nie konsultował z nami założeń pozwu. Nie mając wiedzy merytorycznej, każdy z nich zdecydował się jednak na wypowiedź według zasady „nie wiem, więc się wypowiem.” Krytyczne wypowiedzi wskazanych osób są więc co najmniej przedwczesne.

Rażąca jest również następująca wypowiedź pana wiceprezesa Jerzego Bańki: „Jestem skrajnie przeciwny poglądowi, który sprowadzałby się do tego, że instytucje państwowe powinny na siłę chronić obywateli przed zawieraniem umów, które chcą oni zawrzeć

Pan wiceprezes zdaje się zapominać, że w 2005 roku Pan Krzysztof Pietraszkiewicz (prezes ZBP) wyrażał poparcie dla wprowadzenia zakazu udzielania kredytów w walutach obcych w drodze regulacji wydanej przez Komisję Nadzoru Bankowego. Za całkowitym zakazem udzielania kredytów w walutach wymienialnych opowiadały się wówczas również niektóre banki. Wiceprezes Jerzy Bańka jest więc skrajnie przeciwny również stanowisku ZBP wyrażonemu przez prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza.

AKTUALIZACJA: minęło kilka lat od opisanych wyżej wydarzeń. Wbrew stanowisku prawników wypowiadających się w tej sprawie pozew został prawomocnie przyjęty do rozpoznania.

19/ W toku jest mój proces ws. kredytu powiązanego z walutą. Domagam się w nim tzw. odfrankowienia albo unieważnienia umowy kredytu. Czy przystąpienie do postępowania grupowego będzie kolidować z postępowaniem ws. indywidualnej? Czy w przypadku wygranej w toczącej się już sprawie indywidualnej (unieważnienie umowy albo tzw. „odfrankowienie”) mogę domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa?

Toczący się proces w sprawie indywidualnej nie stanowi przeszkody do przystąpienia do postępowania grupowego.

Postępowanie grupowe ma dotyczyć ustalenia odpowiedzialności instytucji państwowych, w tym nadzoru finansowego, za szkodę (w tym krzywdę) Członków Grupy, wynikającą z zawarcia umowy objętej ryzykiem walutowym.

Nie jest to zatem postępowanie o zapłatę. W toku postępowania nie jest również ustalane istnienie szkody ani krzywdy poszczególnych członków grupy. Nie jest również wyliczana ich wysokość. Kwestia ustalenia istnienia konkretnej szkody/krzywdy i ich wysokości to sprawa indywidualna każdego Członka Grupy, która następować będzie już po zakończeniu postępowania grupowego. Podstawą ustalenia istnienia i wysokość konkretnej szkody i krzywdy są indywidualne okoliczności konkretnego Członka Grupy, nie dające się określić ani oszacować na obecnym etapie postępowania.

20/ Ile wynosi opłata administracyjna i wynagrodzenie Kancelarii w przypadku gdy w jednej umowie występuje dwóch kredytobiorców chcących przystąpić do postępowania grupowego? Czy kwota 300 zł tytułem opłaty administracyjnej jest zaliczką na poczet wynagrodzenia z tytułu obsługi prawnej postępowania grupowego?

W przypadku dwóch kredytobiorców z tej samej umowy kredytu/pożyczki opłata administracyjna wynosi łącznie (jedna dla obu kredytobiorców) 300 zł. Jest to opłata administracyjna, o której mowa w umowie zlecenia. Wysokość opłaty administracyjnej jest stała, niezależna od liczby kredytobiorców. Nie stanowi ona zaliczki na rzecz honorarium/wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielanej przez Kancelarię, a polegającej na prowadzeniu postępowania sądowego. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia pomocy prawnej uzależnione jest od liczby Członków Grupy i jest określone w umowie, w zależności od liczebności Grupy. Dokładne kwoty w tym zakresie określa Umowa Zlecenia. Kwoty te zostały również opublikowane na stronie www.zjednoczenikredytobiorcy.pl.

 

24/ Jaka jest strategia Kancelarii/główne założenia pozwu, cel działania kancelarii

Polecamy Państwu przeczytanie załącznika do umowy zlecenia o nazwie „główne założenia pozwu.”

25/ Dnia 6 lutego 2019 roku wprowadzono nową wersje umowy, czym różni się ona od dotychczasowej?

Uprościliśmy procedurę przystępowania do grupy. Teraz wystarczy wyłącznie odpowiedzieć w formie mailowej na zadane w mailu pytania, wydrukować i podpisać tylko jeden dokument (a nie – jak dotąd – całą umowę ze wszystkimi załącznikami), dokonać wpłaty i odesłać do nas jeden dokument. Szczegółowe instrukcje w mailach, którzy otrzymają wszyscy zainteresowani.

26/ Nie rozumiem założeń pozwu, strategii kancelarii, celu działania kancelarii, celu pozwu, znaczenia poszczególnych terminów użytych w umowie. Proszę o udzielenie mi szczegółowych wyjaśnień, proszę o spotkanie i konsultację.

Jeżeli odpowiedzi na zadane pytania znajdują się w umowie albo na stronie internetowej, Kancelaria ograniczy się do odesłania zainteresowanego do tych źródeł. W zakresie, w jakim dotyczy to postępowania grupowego indywidualne konsultacje i spotkania nie będą mieć miejsca, chyba że zainteresowany gotowy będzie na pokrycie kosztów konsultacji.

27/ Jaką rolę w procesie sądowym odgrywa Pani Barbara Husiew ?

Pani Barbara Husiew jest reprezentantem grupy.

28/ Kto będzie miał dostęp do akt postępowania sądowego?

Wyznaczona spośród członków grupy osoba, którą obecnie jest Pan Arkadiusz Szcześniak.