Pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa

Informacje ogólne

Kancelaria radcy prawnego Radosława Górskiego planuje wszczęcie postępowania grupowego przeciwko Skarbowi Państwa. Pozew dotyczyć będzie ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę poniesioną przez kredytobiorców w związku z zawarciem umów powiązanych z kursem walut obcych. Decyzja o podjęciu pracy nad pozwem nastąpiła po szeregu rozmów oraz przeanalizowaniu wielu umów kredytu.

Chcesz wziąć udział w pozwie grupowym? Napisz do nas: pozewgrupowy@gorski-radcaprawny.pl

Podstawowe założenia pozwu

Skarb Państwa ponosi wobec członków grupy odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną deliktem, w wyniku którego poszkodowani zostali członkowie grupy. Roszczenie strony powodowej dotyczy więc czynów niedozwolonych. Podstawami prawnymi roszczenia będą między innymi art. 417 i 4171 k.c

Skarb Państwa pomimo obowiązku wdrożenia dyrektywy Rady 93/13 EWG (co miało nastąpić poprzez zapewnienie konsumentom realnej ochrony ich praw), a także mimo pełnej wiedzy o wysokim ryzyku aprecjacji walut obcych, dostępu do badań i analiz, jak i wielu ostrzeżeń wskazujących na realne ryzyko wystąpienia kryzysu gospodarczego, dostępu do badań wskazujących na niestabilność walut, takich jak np. CHF względem PLN oraz o występujących już w 2007 roku informacji o rozpoczęciu kryzysu gospodarczego, nie podejmował działań lub podejmował działania nieadekwatne lub nieodpowiednie, by uchronić konsumentów przed powstaniem szkody.

Najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Aktualności