7 września 2018

O Kancelarii

Nasz zespół tworzą przede wszystkim prawnicy posiadający doświadczenie w świadczeniu usług prawnych i gwarantujący Państwu pełną dyspozycyjność i zaangażowanie w prowadzenie powierzonych spraw. Istotną częścią naszego zespołu są jednak również osoby, które nie będąc prawnikami, odpowiadają za inne obszary podejmowanych przez nas działań.

Jesteśmy obecnie zaangażowani w kilka istotnych społecznie projektów.

Prowadzimy procesy sądowe przeciwko instytucjom finansowym, takim jak banki, dotyczące między innymi kredytów, w tym tzw. kredytów powiązanych z CHF, w imieniu grup kredytobiorców oraz w procesach indywidualnych.Więcej na temat niektórych naszych procesów sądowych tutaj.

Prowadzimy już ponad rok czasu obsługę prawną kampanii społecznej #pozywamsmog, w ramach której występujemy jako pełnomocnicy procesowi w postępowaniu grupowym oraz w procesach indywidualnych.

Prowadzimy liczne postępowania sądowe, między innymi przeciwko skarbowi państwa, dotyczące na przykład ochrony środowiska. Więcej na ten temat tutaj.

Prowadzimy procesy grup zrzeszonych poszkodowanych w sporach z dużymi podmiotami, takimi jak korporacje (w ostatnim czasie zajmujemy się między innymi procesami sądowymi związanymi z zatruciami bakterią salmonelli w kawiarniach Green Caffe Nero).

W imieniu licznej grupy  poszkodowanych występujemy jako pełnomocnicy w postępowaniu karnym dotyczącym jednego z banków. Więcej informacji na ten temat tutaj.

Wartością przedmiotu sporu prowadzonych przez nas procesów sądowych przeciwko korporacjom, dużym podmiotom i największym bankom, w których występujemy po stronie konsumentów i poszkodowanych, jest kwota obejmująca wiele milionów złotych.

Uzyskaliśmy wiele istotnych wyroków w postępowaniach sądowych. O niektórych z nich piszemy na stronie www.gorski-radcaprawny.pl w zakładce „aktualności” oraz na profilu kancelarii w portalu Facebook.

Wśród najważniejszych wyroków, które zapadły w prowadzonych przez nas sprawach, są między innymi: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 roku, sygnatura akt II CSK 750/15, a także poprzedzające wyrok Sądu Najwyższego wyroki Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 roku (sygn. akt I ACa 16/15) oraz Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 roku (sygnatura akt I C 554/14) przeciwko mBank S.A.

Wszystkie te wyroki są korzystne dla naszego klienta i prawomocne. Warto przypomnieć, że Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną mBank S.A. w sprawie o sygnaturze akt II CSK 750/15. Wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie kończy spór sądowy, którego dotyczył wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r. Wszystkie sądy, które wydały wyroki w tej sprawie orzekły, iż klauzule umowne, na podstawie których mBank dokonywał waloryzacji za pomocą kursu CHF, są bezskuteczne wobec konsumenta. Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego: „stwierdzenie niezwiązania stron klauzulami umownymi uznanymi za niedozwolone oznaczało, że wysokość zobowiązania nie została przez pozwanego wykazana także w odniesieniu do zaległości na dzień wystawienia tytułu. Wbrew stanowisku skarżącego, obowiązek dowiedzenia istnienia i wysokości zadłużenia, które zostało określone w tytule jego obciążał jako wierzyciela. (…) W tej sytuacji bankowy tytuł egzekucyjny nie odpowiada istotnemu i faktycznemu stanowi rzeczy, który był podstawą nadania klauzuli wykonalności. Nie było zatem podstaw do utrzymania w mocy wystawionego tytułu nawet w części.” W naszym przekonaniu wyrok SN wraz z poprzedzającymi go wyrokami ma bardzo istotne znaczenie w każdym sporze sądowym opartym na bankowym tytule egzekucyjnym.

Z innych, ważnych wyroków wydanych w sprawach, w których występowaliśmy jako pełnomocnicy kredytobiorców, można wymienić między przykładowo:

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 14 czerwca 2017 roku, sygn. akt: I C 831/15. Sprawa z powództwa konsumenta. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do CHF i Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd uchylił tytuł wykonawczy w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia (bezskuteczność wypowiedzenia umowy kredytu, abuzywność zapisów umownych). Wyrok jest prawomocny.

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 27 marca 2017 roku, sygn. akt I C 727/16. Sprawa z powództwa konsumenta. Kredyt w PLN. Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd oddalił powództwo w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia i na przedawnienie roszczenia w całości. Wyrok prawomocny.

3. Wyrok Sądu Okręgowego Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 19 października 2016 roku, sygn. akt I C 892/16. Sprawa z powództwa banku. Pozew dotyczył należności z tytułu kredytu w PLN. Wyrok jest korzystny dla osoby reprezentowanej przez kancelarię – Sąd oddalił powództwo w całości z uwagi na wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym. Wyrok jest prawomocny.

4. Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział I Cywilny z dnia 11 kwietnia 2017 roku., sygn. akt: I C 580/16. Sprawa z powództwa konsumenta. Kredyt indeksowany do CHF.
Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd oddalił powództwo w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia i na przedawnienie roszczenia w całości. Wyrok jest prawomocny.

5. Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 16 marca 2017 roku, sygn. akt: III C 1036/16. Sprawa z powództwa banku przeciwko konsumentowi (kredyt w PLN). Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd oddalił powództwo w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia (nieudowodnienie dokonania skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu), a także niewykazanie, iż doszło do skutecznego połączenia się banków.Wyrok jest prawomocny.

6. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 9 grudnia 2016 roku, sygn. akt I C ACa 1095/15. Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko bankowi (kredyt w PLN). Pozew dotyczy Bankowego Tytułu Wykonawczego. Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd Apelacyjny uchylił niekorzystne dla kredytobiorcy orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy – pominięcie zgłoszonych przez kredytobiorcę zarzutów. WYrok jest prawomocny.

7. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 29 grudnia 2017 roku. Sąd pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy stanowiący bankowy tytuł egzekucyjny BGŻ BNP Paribas w części, to jest co do kwoty około 590.000 złotych (wygrana w ponad 75 %). Jest to trzeci wyrok w tej sprawie. Pierwszy wyrok Sądu Okręgowego był w 100% niekorzystny dla kredytobiorcy i został zaskarżony przez pełnomocnika kredytobiorcy. Na skutek apelacji wyrok został w całości uchylony przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, a sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania. Wyrok z dnia 29 grudnia 2017 roku jest wynikiem ponownego rozpoznania sprawy. Wyrok dotyczy kredytobiorcy będącego przedsiębiorcą i kredytu w PLN. Uzasadnienia wyroków zapadłych w tej sprawie mają szczególne znaczenie dla osób, wobec których banki prowadzą postępowania egzekucyjne oparte o BTE – przedstawiono w nich bowiem poglądy sądów m.in. na temat kognicji sądu i ciężaru dowodu w powództwie przeciwegzekucyjnym dotyczącym BTE, zarzutów przysługujących kredytobiorcy w takim procesie oraz znaczenia faktu niekonstytucyjności przepisów, w oparciu o które doszło do powstania tytułu wykonawczego. Wyrok jest prawomocny.

8. Dnia 23 listopada 2017 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację następcy prawnego BZ WBK S.A. od wyroku Sądu Okręgowego. Sprawa dotyczyła umowy kredytu „denominowanego w walucie CHF”. Apelacja następcy prawnego kredytodawcy została oddalona z uwagi na między innymi:
– niewykazanie roszczenia co do zasady i co do wysokości;
– abuzywność zapisów umownych odnoszących się do waloryzacji kredytu;
– niewykazanie, iż doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu.
Uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie może być dla Państwa bardzo istotne, ponieważ przedstawiono w nim pogłębioną analizę zapisów umownych w umowie dawnego „Kredyt Banku” (którego następcą prawnym jest BZ WBK S.A.), odnoszących się do waloryzacji kredytu. W uzasadnieniu wyjaśniono również na czym polega rozkład ciężaru dowodu w świetle zarzutów podniesionych przez kredytobiorców. Sąd Apelacyjny opowiedział się za sankcyjnym skutkiem abuzywności zapisów umownych. W uzasadnieniu szczegółowo wyjaśniono z jakich przyczyn poszczególne zapisy umowne są zdaniem sądu abuzywne. Sąd Apelacyjny stwierdził, iż z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uznaje klauzule waloryzacyjne za „nieważne i niewiążące.” Sąd Apelacyjny skoncentrował się również na: – procedurze wypowiedzenia umowy kredytu;
– definicjach „rażącego naruszenia interesów konsumenta” i „działania wbrew dobrym obyczajom;”
– pojęciu niejednoznaczności klauzul umownych.. Sygnatura akt I ACa 516/17 (SA Szczecin). Wyrok prawomocny

9. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem o sygnaturze akt XXV C 272/16 w sprawie przeciwko Euro Bank S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego. Sprawa zakończyła się na pierwszej rozprawie. Podczas przedstawiania zasadniczych ustnych motywów rozstrzygnięcia sąd między innymi stwierdził, iż regulamin dotyczący kredytów hipotecznych obowiązujący w pozwanym banku jest najlepszym przykładem tego, w jaki sposób banki nie powinny sporządzać regulaminów (sąd odniósł się w ten sposób do szeregu dostrzeżonych abuzywnych zapisów umownych, które zawiera regulamin).

10. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 11.10.2017 roku, sygnatura akt I ACa 378/17. Sąd oddalił apelację następcy prawnego Getin Noble Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie oddalającego w całości powództwo o zapłatę skierowane przeciwko reprezentowanym przez r.pr. Radosława Górskiego trzem osobom (dwoje kredytobiorców oraz jeden dłużnik rzeczowy). Apelację oddalono z uwagi na niewykazanie roszczenia oraz na przedawnienie roszczeń. Wyrok jest prawomocny i oznacza tyle, że pozwani nie zapłacą już „wierzycielowi” ani jednej złotówki na rzecz kredytu. Pozew dotyczył kwoty około 250.000 zł. Sądy w obu instancjach w pełni podzieliły stanowisko pełnomocnika pozwanych w sprawie. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zapadł dnia 11.10.2017 roku.

11. Jednym z najnowszych wyroków jest zaś wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z powództwa konsumenta p-ko Getin Noble Bank z dnia 22 sierpnia 2018 roku. Sąd wyeliminował z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF mechanizm indeksacji i zasądził  należności na rzecz kredytobiorców. Zdaniem sądu umowa ma być traktowana jak kredyt w PLN oprocentowany liborem. Innymi słowy kredyt został „odfrankowiony”.